Manual Inversina

https://bioengineering.ch/assets/Bilder/Products-Services/3zu1/_2500xAUTO_crop_center-center_75/72.jpg
https://bioengineering.ch/assets/Bilder/Products-Services/3zu1/_2500xAUTO_crop_center-center_75/188.jpg
https://bioengineering.ch/assets/Bilder/Products-Services/3zu1/_2500xAUTO_crop_center-center_75/198.jpg
https://bioengineering.ch/assets/Bilder/Products-Services/3zu1/_2500xAUTO_crop_center-center_75/184.jpg
https://bioengineering.ch/assets/Bilder/Products-Services/3zu1/_2500xAUTO_crop_center-center_75/195.jpg
https://bioengineering.ch/assets/Bilder/Products-Services/3zu1/_2500xAUTO_crop_center-center_75/73.jpg
https://bioengineering.ch/assets/Bilder/Products-Services/3zu1/_2500xAUTO_crop_center-center_75/182.jpg
https://bioengineering.ch/assets/Bilder/Products-Services/3zu1/_2500xAUTO_crop_center-center_75/1822.jpg
1/8
Previous
Next

Manual Inversina

분말 또는 액체 뿐 아니라 서스펜션 등 시료의 형상과 관계없이 흔들거나 교반 시키지 않고 완벽한 믹싱이 가능합니다. 바이오엔지니어링 사의 고용량 믹서는 측면 이동, 반전 및 회전의 조합 인 특수한 텀블링 동작과 함께 작동하며 혼합 및 교반 도구를 사용하지 않고도 다양한 혼합 제품을 완벽하게 혼합합니다.

이 곳을 클릭하시면 Inversina 전용 홈페이지로 이동합니다.

close